Oferta

LOTERIA PROMOCYJNA

Loterie promocyjne to gry losowe, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Biuro Grzegrzółka&Ko zapewnia kompleksową obsługę formalno-prawną loterii promocyjnych począwszy od skompletowania niezbędnych dokumentów po zakończenie loterii, a w szczególności:

 • przygotowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku w Izbie Administracji Skarbowej
 • pomoc w uzyskiwaniu bankowych gwarancji wypłaty nagród
 • tworzenie regulaminów i zasad loterii
 • składanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii
 • prowadzenie postępowań przed każdą Izbą Administracji Skarbowej w Polsce
 • nadzorowanie losowań
 • przygotowanie komputerowych aplikacji losujących
 • przygotowanie wewnętrznej dokumentacji z przebiegu loterii
 • rozpatrywanie reklamacji uczestników loterii

LOTERIA AUDIOTEKSOWA

Loterie audioteksowe (mylnie nazywane loteriami audiotekstowymi) to gry losowe, w których uczestniczy się poprzez:

 • odpłatne połączenie telefoniczne lub
 • wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Biuro Grzegrzółka&Ko zapewnia kompleksową obsługę formalno-prawną loterii audioteksowych począwszy od skompletowania niezbędnych dokumentów po zakończenie loterii, a w tym:

 • przygotowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku w Izbie Administracji Skarbowej
 • pomoc w uzyskiwaniu bankowych gwarancji wypłaty nagród
 • tworzenie regulaminów i zasad loterii
 • składanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii
 • prowadzenie postępowań przed każdą Izbą Administracji Skarbowej w Polsce
 • nadzorowanie losowań
 • przygotowanie komputerowych aplikacji losujących
 • przygotowanie wewnętrznej dokumentacji z przebiegu loterii
 • rozpatrywanie reklamacji uczestników loterii
 • rozliczenie podatku od gier, należnego Skarbowi Państwa w loterii audioteksowej

KONKURS PROMOCYJNY

Konkurs promocyjny to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność, która spełnia założenia konkursowe, z określonym terminem ubiegania się o oferowaną w konkursie nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego. Organy podatkowe stawiają dodatkowe wymogi promocji, która ma być konkursem i w której organizator chce skorzystać z zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych.

Biuro Grzegrzółka&Ko zapewnia kompleksową obsługę konkursów promocyjnych, a w szczególności:

 • opracowywanie zasad konkursu w taki sposób, aby możliwe było zastosowanie zryczałtowanego podatku od nagród
 • opiniowanie przyjętej mechaniki
 • tworzenie regulaminów
 • prace w komisjach rozstrzygających konkursy i dedykowanie do tych prac osoby zaufania publicznego
 • tworzenie dokumentacji konkursowej
 • rozpatrywanie reklamacji

SPRZEDAŻ PREMIOWA

Sprzedaż premiowa to akcja promocyjna, w której nabycie określonego towaru lub usługi jest premiowane przez organizatora przyznaniem określonej nagrody. Prawo podatkowe przewiduje zwolnienia dla uczestników takich akcji, jednak pod warunkiem spełnienia określonych w arunków.


REGULAMIN

Każda akcja promocyjna musi zostać przeprowadzona w oparciu o regulamin – zarówno ze względów podatkowych, jak i ze względu na potencjalne roszczeniowe podejście uczestników. To od jakości regulaminu zależy bezpieczeństwo prawne organizatora. Dobrze skonstruowany regulamin nie tylko określa zasady promocji, ale również nie narzuca obowiązków i rozwiązań, których realizacja może powodować błędy w trakcie realizacji promocji – takie potencjalne sytuacje dostrzegamy już na etapie projektowania regulaminu akcji promocyjnej.

Biuro Grzegrzółka&Ko ma ogromne doświadczenie w przygotowywaniu regulaminów akcji promocyjnych. Pisząc je, korzystamy z wiedzy i doświadczeń, jakie nabyliśmy pracując dla najbardziej wymagających klientów przy setkach projektów. Stosujemy najbardziej optymalne i sprawdzone rozwiązania, za które bierzemy pełną odpowiedzialność, również w zakresie zapisów abuzywnych; zawsze jednak są to rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.


ZEZWOLENIE

Każdy organizator planujący przeprowadzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej zobowiązany jest uzyskać decyzję właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zezwalającą na taką działalność. Procedura uzyskiwania takiej decyzji prowadzona jest w oparciu o Ustawę Ordynacja Podatkowa i obostrzona jest wieloma warunkami, których znajomość często decyduje o pozytywnym zakończeniu takiego postępowania.

Biuro Grzegrzółka&Ko specjalizuje się w prowadzeniu postępowań zmierzających do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej. Dzięki naszemu doświadczeniu uzyskujemy zezwolenia w zakładanym terminie, co pozwala naszym Klientom z wyprzedzeniem projektować swoje działania i inwestycje.


LOSOWANIE

Losowanie jest zazwyczaj tym elementem loterii promocyjnej lub audioteksowej, które wiąże się z największymi emocjami – wszak to w jego trakcie wyłania się laureatów promocji i decyduje o tym, komu przypadnie nagroda. Nad prawidłowością losowania czuwa osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, uprawniające do nadzorowania losowań w loteriach promocyjnych lub audioteksowych.

Biuro Grzegrzółka&Ko dysponuje zespołem ludzi, którzy posiadają doświadczenie w zakresie nadzorowania i przeprowadzania losowań w loteriach promocyjnych i audioteksowych. Pozwala nam to nie tylko nadzorować prawidłowy ich przebieg, ale również reagować na sytuacje nieprzewidziane w taki sposób, aby losowanie zawsze odbyło się zgodnie z regułami. Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo prawne organizatora i rzetelność przeprowadzonego losowania.


DORADZTWO KRYZYSOWE

Nawet w najlepiej przygotowanej loterii może zaistnieć przypadek losowy lub błąd ludzki mogący niekorzystnie wpłynąć na markę produktu lub dobre imię firmy.

Troszcząc się o wizerunek klientów oraz mając na uwadze pozytywny odbiór organizowanych promocji, Biuro Grzegrzółka&Ko oferuje doradztwo, konsultacje oraz pakiety sprawdzonych doświadczeniem działań kryzysowych.

 • analiza sytuacji kryzysogennych
 • przygotowanie scenariuszy kryzysowych
 • doradztwo, konsultacje, prowadzenie media relations
 • doradztwo, konsultacje, prowadzenie consumer relations
 • tworzenie, współprowadzenie sztabu kryzysowego
 • analiza i ocena podjętych działań kryzysowych